Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Varumärkesplattform och löpande kommunikationsrådgivning

Kunden

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta och mest framgångsrika arkitektkontor. Efter ägarbyte och många nya delägare kände kontoret behov av en varumärkesprocess för att formulera vad kontoret står för och vilka övertygelser som driver företaget framåt.

Lösning

En varumärkesprocess inleddes med en nulägesanalys där bland annat kunder och andra intressenter intervjuades för att ge en bild av kontoret och arkitektbranschen idag. Många av intervjupersonerna var kommuntjänstemän och andra personer med inflytande på svensk stadsutveckling. Detta gav viktig input till hur arkitektbranschen och arkitekternas roll i stort kan och behöver utvecklas.   Efter nulägesanalysen inleddes den kreativa processen för att ta fram en varumärkesplattform. Mycket av arbetet kretsade kring kontorets gemensamma värderingar och övertygelser, vad kontoret vill göra för skillnad och för vem i svensk stadsutveckling. Utgångspunkten för detta var kontorets fantastiska historia som engagerad aktör och debattör och den kultur som redan finns på kontoret. Resultatet blev en varumärkesplattform som förmedlar de humanistiska ideal som driver kontoret och synen på arkitektur som ett redskap både för människors välbefinnande, den lokala stadsbildens utveckling och för att skapa kreativa arbetsmiljöer. Allt detta samlades under begreppet ”Social arkitektur”.  

Andra kunder