Brand Conversation

Brand Conversation drivs av Marika Khodr och är ett konsultföretag inom varumärkesstrategi inriktat på platser och värderingsdrivna företag. Kärnan i arbetet med platser är att utveckla starka innehållskoncept, oavsett om det är för arbete, boende, shopping, upplevelser eller för att bara vara.

Verktyget för detta är ofta en kreativ process som resulterar i en koncept- och varumärkesplattform. Plattformen fungerar sen som en kompass för arkitekter och projektorganisationer som ska skapa platsen och, i ett senare skede, även som en kompass för marknadsföring och långsiktigt varumärkesbyggande. Den röda tråden i alla uppdrag är stor fokus på god arkitektur och stadsutveckling där människors välbefinnande är själva utgångspunkten. 

Passion för platser

Människor behöver vackra, inbjudande och inspirerande miljöer befolkade av andra människor. De får oss att blomstra, gör oss mer utåtriktade och pratsamma, de får oss kreativa och köpglada. Här spelar arkitekturen en nyckelroll. Starka platskoncept behöver god arkitektur och jag lägger särskild fokus på att använda arkitekturen och den fysiska miljön som motor i platsvarumärkesbyggandet.

Som en lycklig konsekvens av att ha arbetat inom fastigheter i nästan ett decennium, bl.a. som marknadschef på AP Fastigheter/ Vasakronan, har jag fått något av en specialistkompetens genom att kombinera kunskap i stadsutvecklingsfrågor och handel med varumärkesstrategi. Planen från början var att arbeta brett med varumärkesstrategi men specialiteten blev min huvudinriktning vid sidan av varumärkesprocesser för företag och organisationer.

Det är fantastiskt att varje dag få arbeta med frågor som rör arkitektur, stads-, samhälls- och destinationsutveckling. Genom att kombinera dessa senare med varumärkesstrategi blir den fysiska miljön bättre och projekten i slutänden mer lönsamma.  Alla blir vinnare – både samhälle och kommersiella aktörer.

Att arbeta med platsvarumärken är mångfacetterat. Handelsplatser har sina speciella förutsättningar, kommuner sina och nya stadsdelar sina förutsättningar och mål. Gemensamt är att de måste locka till sig människor och få dem att trivas, att platsvarumärkesprocessen ofta handlar om utveckling snarare än paketering och att de ofta har väldigt många intressenter.  Och framför allt att de har en stor påverkan på samhället i stort. Med det följer en uppgift som tagen på allvar innebär att arbetet med platsutveckling blir meningsfullt och fantastiskt roligt.

Utgångspunkter för varumärkesbyggande

Relation och engagemang är nyckeln till ett framgångsrikt varumärkesbyggande och där jag lägger det mesta av krutet. Jag stödjer och driver processen för att definiera det företaget står för och drivs av; det som är verksamhetens mission. Helt enkelt därför att en stark mission är en fantastisk grund, ja till och med en förutsättning, för att lyckas nå fram, eller snarare för att nå in. Allt handlar om att nå in i människors hjärtan.

Många människor förknippar varumärkesstrategi med logotyper, payoffer och kreativ kommunikation. Det är det ju också men det handlar mer om hitta och definiera verksamhetens eller platsens inre egenskaper, kärna och syfte. Logotypen och resten av den visuella identiteten är bara några av uttrycken för varumärkets många egenskaper.

Under decennier har just de kreativa uttrycken och enkla budskapen, ytan, varit det viktigaste för att bygga varumärke. När det har visat sig dyrt och svårt att nå ut har företag efter företag riktat sig inåt. Mindre traditionell reklam, mer relationsbyggande med värderingsburna budskap. Coca Cola är ett välkänt exempel på detta. Lite yngre stjärnor på varumärkeshimlen som Starbucks har överhuvudtaget aldrig arbetat så mycket med yta och bred kommunikation utan gått direkt på värderingar och relationsbyggande.  Oftast i digitala medier.

Relation och engagemang är nyckeln och där jag lägger det mesta av krutet. Jag stödjer och driver processen för att definiera det företaget står för och drivs av; det som är verksamhetens mission. Helt enkelt därför att en stark mission är en fantastisk grund, ja till och med en förutsättning, för ett framgångsrikt varumärke.

Missionen kan vara till synes banal eller grandios, men den ska vara stark nog att fungera som en kompass som styr hela företaget och verksamheten i alla beslut, i all utveckling, i alla kundrelationer, hur vi ser ut och pratar. Förr räckte det oftast med att ha enkla, säljande budskap, idag måste det vi säger vara på riktigt och innefatta någon form av värdering och vilja.

Missionen ska engagera, både medarbetare och kunder, ägare och investerare. Det är när engagemanget väcks som också lojaliteten från kunderna uppstår och kommunikationen lyckas.

Föreläsare

Jag håller en del föredrag och har oftast siktet inställt på samtid och framtid. Att förutspå framtiden kan ingen, däremot kan man tolka sin samtid och dra slutsatser av den. Där finns förmodligen ett frö av framtiden. Det anser i alla fall William Gibson, cyberpunkens grand old man som hävdat att framtiden redan är här, den är bara lite ojämnt distribuerad.

Jag ägnar mig en hel del åt att förstå och tolka det jag ser när det gäller hur vi lever, väljer att bo, konsumera och arbeta och hur våra värderingar förändras sig över tid. Användbart inte minst i varumärkesuppdrag men också som teman i mina föreläsningar.

Jag har bland annat pratat mycket om stadsutveckling kopplat till våra grundläggande behov, nya livsstilsmönster, hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden, hur den traditionella handeln förändras genom e-handeln, om hur kommuner ska utveckla sin attraktionskraft och locka tillbaka utflyttade invånare samt ett otal fördrag om varumärkesbyggande och stadsutveckling.

Förutom att föreläsa tar jag även uppdrag som moderator.

Tjänster

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen, eller snarare processen som leder fram till varumärkesplattformen,  är något av kärnan i min verksamhet eftersom det verkligen är ett fantastiskt processverktyg och ger en tydlig målbild.

Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel för att på ett inkluderande, kreativt och inspirerande sätt definiera varumärket idag och mejsla ut vad det ska vara imorgon. Den inspirerar till kreativa idéer, fångar in språk, ton och personlighet, beskriver våra värderingar och kultur, vårt erbjudande och affär, visar vart vi är på väg och vårt existensberättigande.

Varumärkesplattformen är oftast ett led i en process för att skapa eller utveckla en plats, ta fram en kommunikationsplattform, ett kreativt koncept eller utveckla en hel verksamhet.  Varje verksamhet borde verkligen ha en varumärkesplattform, förvånansvärt många har det inte.

Platskoncept

Att utveckla platskoncept handlar om kreativt idéarbete för att utveckla innehållet på en plats för att göra den mer attraktiv.

Det kan handla om nya tjänster, ett breddat kommersiellt utbud eller ett mer nischat innehåll i en handelsplats; utveckla mötesplatser i traditionella kontorsmiljöer, konvertera traditionella kontor till miljöer för samverkan och kreativitet eller att utveckla en stadsdel till att bli mer av en destination.

Ofta ingår konceptutvecklingen som en naturlig del i och resultat av en varumärkesprocess.

Kommunikations- och marknadsföringskoncept

Kommunikations- och marknadsföringskoncept utvecklas ofta som ett resultat av en varumärkesprocess. Det handlar lite förenklat om teman och bärande idéer för kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Ofta blir kommunikations- och marknadsföringskoncept ett sätt att realisera ett varumärkeslöfte, bidra till en ompositionering eller en lansering.

Jag arbetar både med strategier, koncept och bärande idéer för ett löpande, långsiktigt kommunikationsarbete och för enstaka kampanjer

Copywriting

Få saker engagerar mig mer än att hitta tonen och formuleringarna som skapar bilder; den perfekta texten som förmedlar en känsla på precis rätt våglängd. Ibland sitter den på en millisekund, ibland gör den motstånd, men när den sitter kan den flytta berg. Jag älskar ord.

Copywriting och varumärkesstrategi är ett perfekt kombination. Bra är det eftersom jag brinner för båda.

Kommunikationsplattform

En kommunikationsplattform är en guide till verksamhetens samlade kommunikation och marknadsföring. Det är här vi beskriver våra huvudbudskap, visuella identitet (dvs hur vi ser ut grafiskt), vår tonalitet och våra kommunikationskoncept. Här beskriver vi också vilka kanaler och metoder vi använder för kommunikation och vilka målgrupper vi vänder oss till.

Jag hjälper många av mina uppdragsgivare att förnya kommunikationsplattformen i linje med varumärkesplattform, exempelvis leda eller stödja i arbetet med att ta fram en ny visuell identitet följt av omarbetning av kommunikationskanaler och kommunikationsstrategi.

Med mig har jag ett rutinerat team av experter inom grafisk form, webb och pr, arkitekter och fastighetsekonomer, och ansvarar i allmänhet själv för creative direction, copy och projektledning.

Kunder

Uppdrag och kunder

Omkring 80 procent av Brand Conversations uppdragsgivare är fastighets- och byggbolag, private equity och kommunala bolag. Resten är företag inom ett brett spektrum av branscher. Drygt hälften av uppdragen handlar om platsutveckling och platsvarumärken, resten är traditionella varumärkes- och verksamhetsutvecklingsuppdrag, copywriting och föredragshållande. Nedan följer ett urval uppdragsbeskrivningar valda för att visa olika typer av uppdrag. I pdf:en nedan finns en lite utförligare sammanställning av uppdrag.

Huddinge Centrum
Varumärkes- och kommunikationsplattform, marknadsanalys och löpande rådgivning
Vista Skogshöjd
Identitetsprocess inför gestaltningsprogram
Svenska Stadsbyggen
Varumärkes- och kommunikationsplattform
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Varumärkesplattform och löpande kommunikationsrådgivning
Steninge Slottsby/ Gelba AB
Varumärkesplattform, konceptutveckling och kommersiell projektledning
Nääs Fabriker
Varumärkesplattform, konceptutveckling och kommunikationsstrategi